Zapytanie ofertowe na wybór Generalnego Wykonawcy dla zadania pn. „Budowa Centrum Wytwarzania Symulatorów Edukacyjnych w Szczecinie przy ul. 1 Maja 36”

 


AUTOCOMP MANAGEMENT sp. z o.o.

70-651 Szczecin

ul. Władysława IV nr 1

Szczecin, 28.04.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na wybór Generalnego Wykonawcy dla zadania pn. Budowa Centrum Wytwarzania Symulatorów Edukacyjnych w Szczecinie przy ul. 1 Maja 36na  działce inwestycyjnej  nr 8 / 13 obręb 3207 wraz z uzyskaniem, w imieniu Zamawiającego, pozwolenia na użytkowanie”

 

 I.               NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

AUTOCOMP MANAGEMENT sp. z o.o.,

ul. Władysława IV nr 1

70-651 Szczecin

 

II.             NAZWA I ADRES INWESTORA ZASTĘPCZEGO:

NBQ Spółka z o. o.

ul. Gdańska 3C

70-660 Szczecin

 

III.           PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:

Przedmiotem postępowania jest wybór Generalnego Wykonawcy dla realizacji Inwestycji pn. „Budowa Centrum Wytwarzania Symulatorów Edukacyjnych w Szczecinie przy ul. 1 Maja 36 na  działce inwestycyjnej  nr 8 / 13 obręb 3207 wraz z uzyskaniem, w imieniu Zamawiającego, pozwolenia na użytkowanie. Obowiązkiem Generalnego Wykonawcy będzie realizacja całości inwestycji budowlanej pod nadzorem Inwestora Zastępczego – Spółki NBQ.

 

IV.          TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Zamawiający oczekuje, że zakończenie robót budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nastąpi do dnia 10.04.2015r. Planowany termin przekazania placu budowy i rozpoczęcia robót budowlanych – czerwiec 2014 rok.

 

V.            KONTAKT W SRAWIE POSTĘPOWANIA:

Kontakt pod adresem poczty elektronicznej:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 oraz bezpośrednio:

p. Waldemar Busz - tel. kom.: 663 350 670

p. Sławomir Chruścielewski - tel. kom.: 661  911 961`

 

VI.          TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Oferta winna zawierać wyraźnie wskazany termin jej obowiązywania - min. 3 m-ce.

 

VII.        OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1.       Koszt przygotowywania oferty w całości pokrywa Oferent.

2.       Oferta powinna być sporządzona w oparciu o dokumentację projektową wraz z załącznikami udostępnionymi w wersji elektronicznej na stronie internetowej pod adresem:

www.nbq.pl/category/przetargi/przetargi-biezace/

www.ac-m.pl/o-firmie/ogloszenie

3.       Wycena powinna zostać sporządzona w oparciu tylko i wyłącznie o rozwiązania systemowe w zakresie izolacji, obudów ,  dociepleń , elewacji, itp.

4.       Dopuszcza się wycenę materiałów, rozwiązań równoważnych (o parametrach nie niższych niż określone w dokumentacji budowlanej).

5.       Oferent zobowiązany jest do uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych mu do wykonania przedmiotu umowy własnym staraniem i na własny koszt, w tym między innymi decyzji na zajęcie pasa drogowego wraz z zapłatą za zajęcie pasa drogowego, gdyby zaszła potrzeba ich uzyskania.

6.    Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania ostatecznej i niezaskarżalnej w toku postępowania administracyjnego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

7.    Okres rękojmi i gwarancji – nie krótszy niż 36 miesięcy na całość przedmiotu Zamówienia, włącznie z urządzeniami i materiałami, bez względu na gwarancje producentów i dostawców.

8.       Dla pokrycia dachów okresy o których mowa w pkt 10 – nie krótsze niż 120 miesięcy.

9.       Wykonawca przed złożeniem oferty winien zapoznać się z miejscem realizacji Zamówienia.

10.   Zamawiający wymaga, by wraz z ofertą złożone zostało Oświadczenie Generalnego Wykonawcy - Załącznik nr 1 i wypełniona Tabela Elementów Rozliczeniowych (TER) - Załącznik nr 2 jako załączniki do oferty.

11.   Oferta winna zawierać:

a)      Oznaczenie Oferenta,

b)      Dokumenty potwierdzające umocowanie osób, które w imieniu Oferenta podpisały Ofertę,

c)  Potwierdzone za zgodność z oryginałem: aktualny wypis z KRS, zaświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz braku zaległości wobec ZUS,

d)    Wskazanie osoby Kierownika budowy, przy czym Zamawiający zastrzega, iż osoba ta winna mieć doświadczenie jako Kierownik Budowy na podobnych obiektach o charakterze: biurowym, produkcyjnym, usługowym oraz minimum 5-cio letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy. Oferent winien przedłożyć dokumenty poświadczające doświadczenie Kierownika Budowy.

e)   Oświadczenie, z którego wynikać będzie, że w okresie ostatnich 2 lat przed otrzymaniem niniejszego Zapytania Oferent nie odstąpił od realizacji zawartej umowy na roboty budowlane, ani nie została mu takowa wypowiedziana,

f)       Wskazanie oferowanego terminu wykonania zadania wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,

g)  Wskazanie oferowanego okresu gwarancji na wykonane roboty i urządzenia (minimalne okresy wskazane w pkt. 7, 8).

h)   Do oferty złożonej w formie pisemnej musi zostać dołączona wersja elektroniczna oferty, zapisana na nośniku CD lub DVD, zawierająca skany wszystkich stron oferty oraz dołączonych do oferty dokumentów złożonych w wersji papierowej oraz edytowalną wersję Załącznika nr 2 (TER) w formacie Excel.

i)        Do oferty należy przedłożyć referencje firmy z realizacji podobnych obiektów.

 

VIII.      MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać w formie pisemnej pocztą lub osobiście na adres Inwestora Zastępczego do dnia 19.05.2014r. do godz. 15.00.

Za dzień złożenia oferty przyjmuje się dzień jej wpływu do biura Inwestora Zastępczego.

 

IX.           KRYTERIA OCENY I WYBÓR OFERT:

1.     Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.05.2014r. o godz. 15.30 w biurze Inwestora Zastępczego, pod adresem: ul. Gdańska 3C (IIp.), 70 – 660 Szczecin. Postępowanie aż do dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty jest niejawne.

2.    Dokonanie wyboru zostanie ogłoszone na stronie internetowej Inwestora Zastępczego:

www.ac-m.pl/o-firmie/ogloszenie

Ponadto Oferenci, którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty pisemnie.

3.    Cena oferty stanowi suma wartości wszystkich elementów TER, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Ocenie będzie podlegać cena netto (bez Vat) oferty.

4.    Zamawiający zakłada, że spośród najkorzystniejszych ze złożonych ofert wyłonieni zostaną Oferenci, z którymi przeprowadzone zostaną dodatkowe negocjacje zasadniczych warunków realizacji umowy

5.    Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie przeprowadzony w oparciu następujące kryteria: cena.

6.    W okresie od rozpoczęcia postępowania do podpisania umowy
z wybranym Generalnym Wykonawcą:

6.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:

a)   odwołania  postępowania w  ramach zapytania  ofertowego w  każdym czasie bez wskazania przyczyny,

b)   zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Generalnego Wykonawcy,

c)    unieważnienia postępowania, także po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyn,

d)   zmiany przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem,

e)   unieważnienia przetargu w momencie uzyskania ofert przewyższających zakładany budżet na realizację.

6.2. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej;

6.3. W przypadkach, o których mowa powyżej, Oferentom nie przysługują w stosunku do Zamawiającego, ani Inwestora Zastępczego żadne roszczenia odszkodowawcze.

 

X.             ZASADY KONKURENCYJNOŚCI, JAWNOŚCI I PRZEJRZYSTOŚCI W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY UE

1.    Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania dla niniejszego postępowania ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zobowiązuje się do stosowania reguł  wymienionych w ust. 3 w odniesieniu do zamówień przekraczających wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 tys. euro netto.

2.    Zamawiający zobowiązany jest do ponoszenia wszystkich wydatków kwalifikowanych projektu współfinansowanego ze środków funduszy UE z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności i przejrzystości oraz zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu funkcji jakiegokolwiek podmiotu od którego Zamawiający dokonuje zakupów towarów i usług.

3.    Zasady konkurencyjności, jawności i przejrzystości uznaje się za spełnione, jeżeli Zamawiający zastosuje się do następujących reguł:

a.Zamawiający zobowiązuje się do wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych dostawców towarów lub usług, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia; równocześnie Zamawiający zobowiązany jest do zamieszczenia na swojej stronie internetowej (o ile posiada taką stronę) oraz w swojej siedzibie powyższego zapytania ofertowego; zapytanie ofertowe powinno zawierać w szczególności opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny oferty oraz termin składania ofert;

b.   w przypadku gdy pomimo wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych dostawców towarów lub usług Zamawiający otrzyma tylko jedną ofertę, uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną;

c.Zamawiający wybiera najkorzystniejszą spośród złożonych ofert w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny; wybór oferty jest dokumentowany protokołem, do którego załączane są zebrane oferty;

d.wszelkie czynności związane z realizacją zamówienia Zamawiający dokonuje w formie pisemnej, przy czym dla udokumentowania czynności innych niż zawarcie umowy i sporządzenie protokołu z wyboru najkorzystniejszej oferty, dopuszczalna jest forma elektroniczna i faks;

e.w przypadku gdy zamawiający stwierdzi, że na rynku nie istnieje trzech potencjalnych dostawców towarów lub usług lub wykonawców robót budowlanych przedstawia oświadczenie w tym przedmiocie wraz z uzasadnieniem wskazującym na obiektywne przesłanki potwierdzające jego stwierdzenie.

4.    Czynności sprawdzających prawidłowość powyższych działań dokonują Instytucje przywołane w Umowie o dofinansowanie Projektu współfinansowanego ze środków funduszy UE .

 

PREZES ZARZĄDU

AUTOCOMP MANAGEMENT sp. z o.o.

Krzysztof Hładyszewski

 


Dokumenty niezbędne do przygotowania oferty do pobrania w siedzibie firmy Autocomp Management sp. z o.o. w Szczecinie, przy ul. Władysława IV nr 1.:  

 

1.       Tabela Elementów Rozliczeniowych

2.       Oświadczenie Generalnego Wykonawcy

3.       Projekt Wykonawczy w formie elektronicznej, warunki techniczne, umowy przyłączeniowe, pozwolenie na budowę - dostępne również na stronie Inwestora Zastępczego: www.nbq.pl/category/przetargi/przetargi-biezace/

 

Dodatkowych informacji udziela pan Zbigniew Karkota pod numerem telefonu 797 129 645 oraz adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

PREZES ZARZĄDU

AUTOCOMP MANAGEMENT sp. z o.o.

Krzysztof Hładyszewski