Zapytanie ofertowe nr 02/09/2013/4.1/BUS/1.3.a

 

Autocomp Management sp. z o.o. Szczecin, 02.09.2013r.

ul. Władysława IV nr 1

70-651 Szczecin

Tel. 48-91-46-24-084

Fax 48-91-46-24-130

www.ac-mpl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapytanie ofertowe nr 02/09/2013/4.1/BUS/1.3.a

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Autocomp Management sp. z o.o.

ul. Władysława IV nr 1, 70-651 Szczecin

NIP: 955-218-99-80, Regon: 320324344, KRS: 0000275262

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Firma Autocomp Management sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.01.04.00-32-001/09-00 ODA-POIG.04.01.00-32-001/09-00 w ramach działania 1.4 oraz działania 4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, „Wykorzystanie technologii zobrazowania stereoskopowego 3D w produkcji symulatorów:.

1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa, montaż, uruchomienie i przeszkolenie użytkownika w zakresie użytkowania urządzenia: Obrabiarka CNC

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ):

 

- Zamawiający oczekuje oferty na dostawę obrabiarki CNC w wersji "centrum obróbczego"

 

- Przestrzeń obróbcza co najmniej: zakres przesuwu osi liniowych X = 500 mm; Y = 450 mm; Z = 400 mm; zakres pracy wrzeciona: do 550mm

- stół uchylno - obrotowy; powierzchnia mocowania stołu Ø630x500; ustawianie pozycji stołu automatycznie wg zadanej pozycji; blokowanie pozycji stołu -hydrauliczne; max. obciążenie stołu nie mniej niż 100 kg

- napęd główny cyfrowy, silniki prądu zmiennego AC, bezpośrednie przekazanie napędu na wrzeciono robocze

- zakres obrotów wrzeciona standardowego: 20 do 6.000 obr./min

- siła mocowania narzędzia: minimum 6 kN

- magazyn narzędzi z możliwością programowania i sterowania wymianą narzędzi z pulpitu sterowniczego, zintegrowany w kabinie maszyny, oddzielony od przestrzeni roboczej

- liczba narzędzi (standard): 16 gniazd narzędziowych, ładowanie narzędzi bezpośrednio do magazynu

- średnica narzędzia do 80 mm, długość narzędzia co najmniej 250 mm (od końcówki wrzeciona)

- szybkość przesuwu roboczego oś X, Y, Z - co najmniej 10 m/min

- dokładność pozycjonowania: = 20 µm (według VDI/DGQ 3441)

- rodzaj pracy: tylko praca z pozycjonowaniem

- stabilność temperaturowa obrabiarki uzyskiwana w zakresie temperatury 20oC +/- 2oC.

- automatyczne dozowanie smarowania wałeczków wózków prowadnic liniowych i przekładni śrubowo – tocznych

Sterowanie Siemens SINUMERIK lub równoważne

- możliwość tworzenia programu podczas pracy innego programu - praca równoległa

- programowanie z wykorzystaniem punktów zapisanych w pamięci

- graficzne wsparcie programowania: dialogi ze wsparciem graficznym, animowane rysunki

pomocnicze 3D

- graficzna symulacja procesu obróbki: widok z góry, przedstawienie w 3 płaszczyznach, przedstawienie trójwymiarowe, powiększanie selektywne, symulacja w czasie rzeczywistym (dla wykonywanego programu)

- arkusz technologiczny: proponowane wartości prędkości posuwu i prędkości obrotowej wrzeciona, arkusze materiałowe, arkusze narzędzi

- monitorowanie grafiki obróbki

- wyświetlanie aktualnego czasu obróbki w trybie symulacji

- możliwość przeskoku do dowolnego bloku programu i podejście do obliczonej pozycji żądanej w celu kontynuowania obróbki, przerwanie programu, odejście od zarysu i ponowne podejście do zarysu.

- transfer danych - USB 2.0, Ethernet

- możliwość łatwej integracji z siecią klienta

- możliwość bezpiecznego połączenia z Serwisem poprzez połączenie online w celu uzyskania

informacje w zakresie:

i) szczegółowej i natychmiastowej analizy problemu,

ii) zidentyfikowania błędu bezpośrednio w sterowaniu,

iii) adaptacji oprogramowania.

 

 

Ponadto:

Jednostka chłodzenia / smarowanie

Szafa sterownicza

Zasobnik wiórów

Kabina

Licznik czasu pracy

Oświetlenie przestrzeni obróbczej

Pneumatyka: średnie zużycie ok. 10m3/h

Zasilanie elektryczne

Napięcie robocze 3 / N / PE / 400 V / 230 V 50 Hz

Poziom hałasu max. 78 dB (A) według DIN 45635 - 16 Kl. 2

Możliwość obróbki na mokro z dużą ilością emulsji chłodzącej. Własny pojemnik o dużej pojemności,

pakiet narzędzi Sandvik-Toolkit z mocowaniem narzędzia o chwycie narzędziowym SK 40

 

Dokumentacja

zestaw dokumentacji w języku polskim, schematy elektryczne

 

III. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY: 11.10.2013r.

 

IV. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.10.2013r.

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferent powinien stworzyć ofertę rzeczową i cenową dla oferowanego zakresu dostaw.

2. Oferent powinien przedstawić koncepcję inwestycji, jaka zostanie zaproponowana do realizacji w ramach zastępstwa inwestycyjnego. Koncepcja ta powinna zostać rozszerzona o wstępny Harmonogram Rzeczowo – Finansowy, w jakim Oferent podejmie się zrealizować Inwestycję.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż trzy miesiące przed datą złożenia oferty,

- podpisana czytelnie przez osobę reprezentującą oferenta.

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Autocomp Management sp. z o.o., ul. Władysława IV nr 1, 70-651 Szczecin do dnia 11 października 2013 roku.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4. W toku badania ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://www.ac-m.pl

 

VII. OCENA OFERT

Zamawiający dokona w dniu 11.10.2013r. oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. Kompletność oferty i jej zgodność z zawartością zapytania ofertowego Zamawiającego,

2. Kompletność i atrakcyjność planowanych dostaw do realizacji,

3. Atrakcyjność ekonomiczna oferty,

4. Cena za wykonanie usługi objętej zapytaniem ofertowym (wymów obligatoryjny: cena ryczałtowa),

5. Udokumentowane doświadczenie w realizacji podobnych zadań,

6. Terminy realizacji zapewniające zakończenie inwestycji w terminie do 30.10.2013r.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia wszystkich ofert w przypadku, gdy ich ocena wskaże, że nie zapewnią one realizacji celu biznesowego zakładanego przez Zamawiającego dla planowanej inwestycji.

Zamawiający zastrzega sobie podpisanie umowy na dostawy będące przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego pod warunkiem uzyskania dofinansowania planowanej inwestycji ze środków UE w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.01.04.00-32-001/09-00 UDA-POIG.04.01.00-32-001/09-00 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisywania umów częściowych na realizację zadań wynikających z niniejszego zapytania ofertowego oraz rezygnację z podpisania umów na następne zadania.

 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 11.10.2013r., wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony 11 października 2013 roku w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej pod adresem http://www.ac-m.pl

 

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Stanisław August pod numerem telefonu 510-155-744 oraz adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

X. ZAŁĄCZNIKI

brak