Zapytanie ofertowe

 Nazwa firmy: Szczecin, 03.06.2013r. 

 

Autocomp Management Sp. z o.o.
ul. Władysława IV 1, 70-651 Szczecin
Tel. 48-91-46-24-084
Fax. 48-91-46-24-130
www.ac-m.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Zapytanie ofertowe

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Autocomp Management Sp. z o.o.
ul. Władysława IV 1, 70-651 Szczecin
NIP: 955-218-99-80, REGON: 320324344, KRS: 0000275262

 

 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Firma Autocomp Management Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.01.04.00-32-001/08-00 UDA-POIG.04.01.00-32-001/08-00 w ramach działania 1.4 oraz działania 4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, „Opracowanie i wdrożenie systemu ochrony obwodowej z wykorzystaniem radaru kablowego, PKWiU: 31.62.11-57.29”

W ramach I Etapu projektu wykonane zostały badania przemysłowe i prace rozwojowe zmierzające do skonstruowania i przetestowania prototypu radaru kablowego. Przedmiotem II Etapu Projektu są prace wdrożeniowo – inwestycyjne, których celem będzie uzyskanie możliwości rozpoczęcia produkcji komercyjnej wersji radaru kablowego.

Elementy (WSR) radaru zostały już wykorzystane w 2012 roku.

Prace wdrożeniowo inwestycyjne muszą być poprzedzone badaniami marketingowymi potwierdzającymi zasadność wdrożenia gotowego prototypu. Dobór próby badawczej obejmuje grupy docelowe dla produktów opartych na technologii radaru kablowego – przedstawicieli instytucji wojskowych oraz innych służb bezpieczeństwa publicznego, przedstawicieli instytucji i przedsiębiorstw zarządzających obiektami o znaczeniu strategicznym, przedstawicieli zarządów dróg miejskich i wojewódzkich oraz konsumentów indywidualnych. Badania oparte winny być na analizie materiałów źródłowych, wywiadach indywidualnych, wywiadach grupowych (badania jakościowe) oraz ankietach telefonicznych (badania ilościowe).

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie badania rynku pod kątem możliwości zastosowania technologii Radaru kablowego.

 

III.  Termin złożenia ofert 17.07.2013r.

 

IV. Termin wykonania przedmiotu zamówienia 31.08.2013r.

 

V.  Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Oferent powinien stworzyć ofertę cenową dla oferowanego zakresu wykonania usługi.
 2. Oferta powinna być:
  • posiadać datę sporządzenia,
  • zawierać adres lub siedzibę oferenta,
  • podpisana czytelnie przez osobę uprawnioną.

 

VI.  Miejsce oraz termin składania ofert

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Autocomp Management Sp. z o.o., ul. Władysława IV 1, 70-651 Szczecin, do dnia 17.07.2013r. do godz. 9:00,
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
 3. Oferent przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę,
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://www.ac-m.pl

 

VII. Ocena ofert

Zamawiający dokona w dniu 17.07.2013r. oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 1. Kompletność oferty i jej zgodność z zawartością zapytania ofertowego Zamawiającego,
 2. Atrakcyjność ekonomiczna oferty,
 3. Cena za wykonanie usługi objętej zapytaniem ofertowym (wymóg obligatoryjny: cena ryczałtowa),
 4. Terminy realizacji zapewniające zakończenie inwestycji w terminie do 30.08.2013r.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia wszystkich ofert w przypadku, gdy ich ocena wskaże, że nie zapewnią one realizacji celu biznesowego zakładanego przez Zamawiającego dla planowanej inwestycji.

Zamawiający zastrzega sobie podpisanie umowy na wykonanie usługi będącej przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego pod warunkiem uzyskania dofinansowania planowanej inwestycji ze środków UE w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.01.04.00-32-001/08-00 UDA-POIG.04.01.00-32-001/08-00 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

 

VIII.   Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 17 lipca 2013r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej ofert zostanie ogłoszony 18.07.2013r. w siedzibie Zamawiającego.

 

IX. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Stanisław August pod numerem telefonu 510 155 744 oraz adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

X.  Załączniki

Brak

 

Prezes Zarządu

 Krzysztof Hładyszewski