ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 na opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót

 

 
 

 

Nazwa inwestycji:

 „Budowa Centrum Wytwarzania Symulatorów Edukacyjnych

 w Szczecinie przy ul. 1 Maja 36”

 


 
I.               NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

 Autocomp Management sp. z o.o.

 ul. Władysława IV nr 1

 70-651 Szczecin

 
 

II.             NAZWA I ADRES INWESTORA ZASTĘPCZEGO:

 NBQ Spółka z o. o.

 Ul. Gdańska 3C

 70-660 Szczecin

 
 

III.           PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:

 Przedmiotem postępowania jest wyłonienie Wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót, w celu zrealizowania budowy hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem jego otoczenia.

 

Obowiązkiem Wykonawcy będzie realizacja całości zadania projektowego pod nadzorem Inżyniera Kontraktu – Spółki NBQ.

 
 

IV.          TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

 Zamawiający oczekuje, że okres ten nie przekroczy sześciu miesięcy od dnia podpisania umowy, przy czym uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę nie później niż 31.01.2014r.

 

V.            OSOBY DO KONTAKTÓW W SRAWIE POSTĘPOWANIA:

 Pan Waldemar Busz – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 663 350 670

 Pan Sławomir Chruścielewski – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 661 911 961

 

VI.          TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

 Oferta winna zawierać wyraźnie wskazany termin jej obowiązywania – min. 60 dni.

 

VII.        OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 Zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia załączonej do zapytania ofertowego.

 

VIII.      MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 Oferty należy składać w formie pisemnej osobiście lub przez kuriera w sekretariacie w siedzibie Inwestora Zastępczego przy ul. Gdańskiej 3c w Szczecinie, drogą pocztową na ten sam adres
lub faksem na nr +48 91 423 26 12
do dnia 31.07.2013r. do godziny 10.00. Za dzień złożenia oferty przyjmuje się dzień jej wpływu do biura Inwestora Zastępczego.

 

IX.           KRYTERIA OCENY I WYBÓR OFERT:

 Zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia załączonej do zapytania ofertowego.

 

 

Lista Załączników do zapytania ofertowego i linki do załączników:

 

1.      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

 

Lista załączników do SIWZ oraz linki do załączników:


nr 1 – Karta informacyjna przedsięwzięcia przedłożona dla potrzeb uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

nr 2 – Charakterystyka inwestycji przedłożona w UM dla potrzeb uzyskania decyzji o warunkach zabudowy

 

nr 3 – Opis inwestycji przedłożony Instytucji Współfinansującej Projekt

 

nr 4 – Decyzja o warunkach zabudowy

 

nr 5 – Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

 

nr 6 – Wzór umowy