KOMUNIKAT w sprawie analizy ofert na zapytanie ofertowe na dostawę wózka widłowego dla Autocomp Management sp. z o.o.

 

KOMUNIKAT w sprawie analizy ofert na zapytanie ofertowe na dostawę wózka widłowego dla Autocomp Management sp. z o.o.

 

Analiza otrzymanych ofert wykazała, że znaczna część oferentów przesłała oferty nie wypełniające wymogu określonego w rozdziale OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY określającego, że oferta winna zawierać:

- wszystkie istotne dane techniczne oferowanego produktu ze szczególnym uwzględnieniem wymogów przedstawionych w punkcie II niniejszego zapytania ofertowego

- szczegółowy opis rozwiązań zapewniających spełnienie parametrów wymienionych w punkcie II niniejszego zapytania ofertowego.

 

a zapis powyższy dotyczy wskazanych w zapytaniu ofertowym parametrów:

- udźwig: minimum 3,5 t,

- udźwig dla ładunku o środku ciężkości oddalonym o 1,5 m od masztu wózka: 2 tony (+/- 10%),

- możliwość zastosowania wideł wydłużonych do ~3 m,

- napęd umożliwiający eksploatację wózka wewnątrz zamkniętej hali montażowej,

- precyzja dojazdu i podnoszenia umożliwiająca posługiwanie się wózkiem do montażu podzespołów do symulatorów montowanych w hali montażowej, w tym przesuw poprzeczny wideł z ładunkiem,

- możliwość pracy na zewnątrz hali przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych (mróz, opady atmosferyczne, opad śniegu),

- dostosowanie do pługa śnieżnego umożliwiające sprawne odśnieżanie placu przylegającego do hali.

 

Opcjonalne wyposażenie:

- dodatkowe widły wydłużone do ~3 m,

- pług śnieżny dostosowany do współpracy z oferowanym wózkiem widłowym.

 

W zasadzie tylko oferty kilku oferentów zawierały szczegółowy opis parametrów oferowanego wózka, jak i dokładny opis, w jaki sposób będą one osiągnięte. Opisy te powstały wskutek pozyskania drogą telefoniczną przez tych oferentów szczegółowych wyjaśnień dotyczących sporządzenia prawidłowej oferty.

Informacje te zostały udzielone w ostatnim dniu przed terminem złożenia oferty i nie było już możliwości, aby takie same szczegółowe wyjaśnienia przedłożyć wszystkim zainteresowanym złożeniem oferty.

W związku z powyższym :

1. Autocomp Management przedłuża termin składania ofert do dnia 17.11.2014 r. do godz. 15.00.

2. Jednocześnie wyjaśniamy, że w przypadku braku pisemnej deklaracji dotyczących wymaganych zapytaniem parametrów wózka Zamawiający przyjmie, że oferowany wózek tego parametru nie spełnia. Dodatkowo wyjaśniamy, że informacja dotycząca tych parametrów zawarta w szczegółowej specyfikacji technicznej wózka, szczegółowych tabelach i wykresach nie zastępuje pisemnej, wyraźnej deklaracji Oferenta, która jednocześnie winna wskazywać oficjalne źródło (specyfikacja, tabela, wykres, inne) przekazywanej informacji.

3. Wyjaśniamy również, że zapis dotyczący „szczegółowego opisu rozwiązań zapewniających spełnienie parametrów wymienionych w punkcie II niniejszego zapytania ofertowego” należy rozumieć tak, że sama deklaracji o spełnieniu wymaganego parametru jest niewystarczająca – należy przedstawić, jakie rozwiązania techniczne powoduję, że wózek spełnia te parametry.

Krzyszrtof Hładyszewski

Prezes Zarządu

AUTOCOMP MANAGEMENT sp. z o.o.