UZUPEŁNIENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO – korekta z dnia 18 marca 2016 r.

Szczecin, dnia 06.04.2016 r.

UZUPEŁNIENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO – korekta z dnia 18 marca 2016 r.

na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą:

"Wdrożenie innowacyjnej linii technologicznej do produkcji konstrukcji symulatorów w firmie Autocomp Serwis w Szczecinie".

 

 

DO:  OFERENCI

Szanowni Państwo,

w związku z pytaniami , które wpłynęły w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe dotyczące zamówienia do projektu „Wdrożenie innowacyjnej linii technologicznej do produkcji konstrukcji symulatorów w firmie Autocomp Serwis w Szczecinie” którego przedmiotem jest „Budowa hali produkcyjnej o powierzchni ̴500 m2 w Szczecinie przy ul. 1 Maja 36 – dostawionej do istniejącej hali – w systemie „zaprojektuj i wybuduj” poniżej przekazujemy treść pytań wraz z odpowiedziami Inwestora:

1. Proszę o podanie szczegółowych wymiarów zewnętrznych projektowanej hali (wysokości i rzutu);

Odpowiedź: Dla osiągnięcia zakładanych ~500 m2 powierzchni hali przewidujemy, że wymiary zewnętrzne będą następujące: szerokość hali ~30 m, długość hali ~20 m, wysokość ~12 m.

2. Proszę o wyjaśnienie czy wymienione instalacje wewnętrzne hali, a w szczególności wentylacja mechaniczna z rekuperacją oraz klimatyzacja, winny być zastosowane we wszystkich pomieszczeniach, w tym hali

Odpowiedź: wentylacja mechaniczna z rekuperacją będą zastosowane we wszystkich pomieszczeniach hali oraz w samej hali; klimatyzacja będzie dotyczyć tylko pomieszczeń wewnętrznych hali.

3. Proszę o informację, czy dopuszczają Państwo wykonanie dachu z materiału innego niż wskazany
w zapytaniu (tj. płyty warstwowe poliuretanowe) to znaczy z blachy trapezowej, izolacji termicznej oraz papy lub folii dachowej;

Odpowiedź: Takie rozwiązanie również dopuszczamy jako zamienne nie zmieniające oczekiwanych parametrów obiektu

4. Proszę o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących podanych parametrów technicznych wysokości ściany bocznej (6,0 m) oraz kąta spadku dachu( ̴22o) – proponujemy zastosowanie ściany attykowej oraz dachu płaskiego ze spadkiem do środka;

Odpowiedź: Takie rozwiązanie również dopuszczamy jako zamienne nie zmieniające oczekiwanych parametrów obiektu. Wysokość ściany bocznej określona w zapytaniu jako 6,0 m należy traktować jako minimalną umożliwiającą zaaranżowanie pół magazynowych nad pomieszczeniami wewnętrznymi hali.

5. Proszę o potwierdzenie, czy pomieszczenia wewnętrzne mają być rozmieszczone tylko na jednej kondygnacji;

Odpowiedź: Tak, pomieszczenia wewnętrzne mają być rozmieszczone tylko na jednej kondygnacji (na parterze), powyżej oczekujemy zaaranżowanie kondygnacji „otwartych” na halę (barierka zabezpieczająca od strony hali), na stropach tych zlokalizowane zostałyby magazyny (nośność 500 kg/m2) – należy rozwiązać komunikację pionową pieszą i towarową na te kondygnacje

6. Proszę o określenie ilości pomieszczeń wewnętrznych wraz z charakterystyką funkcjonalności tych pomieszczeń, czy pomieszczenia te mają być wykończone „po klucz”? w jakim standardzie?

Odpowiedź: Przewidujemy 6 pomieszczeń warsztatowych, jedno z nich przeznaczone na posadowienie w nim obrabiarki CNC. W pomieszczeniach gniazda 230/ 400V, sieć sprężonego powietrza, która będzie rozszerzeniem obecnie istniejącej sieci. Dodatkowo na parterze należy przewidzieć standardowe: szatnie, pomieszczenie WC.

7. Proszę o wskazanie, w których pomieszczeniach wewnętrznych powinny być przewidziane okna i jakimi parametrami technicznymi powinny się one charakteryzować;

Odpowiedź: Okna należy przewidzieć tylko na parterze – rozmieszczone mają być analogicznie jak zainstalowane w obecnie funkcjonującym budynku. Specyfikacja obecnie zainstalowanych okien w załączeniu: Okna specyfikacja

8. Proszę o wskazanie które pomieszczenia wewnętrzne winny posiadać drzwi wewnętrzne i jakimi parametrami technicznymi powinny się one charakteryzować;

Odpowiedź: Drzwi wewnętrzne należy przewidzieć do pomieszczeń na parterze i do wstępu na kondygnacje magazynowe z klatek schodowych – rozmieszczone mają być analogicznie jak zainstalowane w obecnie funkcjonującym budynku. Specyfikacja obecnie zainstalowanych drzwi w załączeniu: Drzwi specyfikacja

9. Odnośnie wymogu wskazanego w punkcie 3 zapytania ofertowego, prosimy informację czy Zamawiający dopuszcza możliwość polegania przez Wykonawcę na wiedzy
i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie do łączących je stosunków. Wykonawca przedstawiłby pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (analogicznie do procedury wynikającej z Prawa zamówień publicznych) ?.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy taką procedurę, ocena doświadczenia Wykonawcy nastąpi po otwarciu ofert. Zdajemy sobie sprawę, że realizacja przedsięwzięcia w systemie „zaprojektuji wybuduj” wymagać będzie udziału podwykonawców różnych branż i specjalności od projektowej do wykonawczej. Wykonawca zobowiązany będzie do wykazania, że realizował podobne przedsięwzięcia w taki sposób jako bezpośredni Wykonawca, Generalny Wykonawca, Inwestor Zastępczy, podobne.

Proszę również wziąć pod uwagę, że Inwestor podając minimalne parametry przyszłego budynku oczekuje od oferenta koncepcji architektonicznej, co wskazuje, że od Oferenta oczekuje się inwencji i kreatywności w jej przygotowaniu, a nie literalnego ograniczenia się do tekstu przedstawionego w zapytaniu ofertowym. Proszę zwrócić uwagę na zapis zapytania ofertowego: „9. 6) Wykonawca przed złożeniem oferty winien zapoznać się z miejscem realizacji Zamówienia”. Takie „zapoznanie się” winno przybliżyć Oferentowi zrozumienie oczekiwań Inwestora tak co do samego obiektu, jak i sposobu realizacji zamówienia umożliwiającego dotrzymanie wymaganych terminów.

Mimo, że takie pytanie nie zostało zadane wprost, ale może zostać zadane po lekturze odpowiedzi Inwestora - Inwestor informuje, że przedstawione w ofercie Tabele Elementów Rozliczeniowych służyć będą porównaniu zawartości ofert i przez to ich cen, jako że Inwestor zdaje sobie sprawę, że cena oferty zawierającej większy zakres ma prawo różnić się od ceny oferty z mniejszym zakresem oferowanych prac.

Powyższe odpowiedzi należy traktować jako integralną część Zapytania ofertowego, a przez to wiążącą dla Oferentów.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Autocomp Serwis sp. z o.o.

Krzysztof Hładyszewski